EIGEN voorstel van SPECIFIEKE AANPAK VAN DE OPENBARE NETHEID

Mooimakers voorziet een financiële ondersteuning voor lokale besturen die een eigen projectvoorstel indienen voor de aanpak van de openbare netheid dat niet past binnen één van de andere projectmogelijkheden

We verwachten een degelijk uitgewerkt projectvoorstel waarbij minstens 3 van de 5 pijlers aan bod komen. We denken aan projecten in kader van educatie, aanpak van veegplannen, … 

Volgende elementen komen minimaal aan bod in de aanvraag:  

 • wie, wat, waar, wanneer, waarom,  
 • welke pijlers (minstens 3) met duiding hoe deze aan bod komen in het project,  
 • plan van aanpak voor evaluatie van het project  
 • invulling van de ijkpunten volgens de beleidscyclus:  
  • analyse (problematiek duidelijk in kaart) 
  • schets beginsituatie 
  • organisatie (plan van aanpak) 
  • uitvoeren (actie) 
  • evaluatie en bijsturen 
  • rapporteren. 

De projectduur bepaalt het lokaal bestuur zelf, maar kan nooit langer zijn dan 2 jaar. Het project start vanaf de datum van goedkeuring of later indien in onderling overleg. Afrekening is mogelijk vanaf de goedkeuring van de eindrapportering door Mooimakers.  

FINANCIËLE TEGEMOETKOMING projecten met eigen specifieke aanpak openbare netheid 

Uitgaven in het kader van het project worden voor 100% vergoed. Personeelskosten voor inzet eigen personeel worden voor 75% vergoed. 

Bij de start van het project wordt de subsidie op basis van de raming vastgelegd. Deze raming maakt deel uit van de aanvraag en bevat het overzicht van geplande uitgaven voor het project zoals kosten voor communicatie, aankoop van materiaal … en personeelskosten. 

De maximale financiële tegemoetkoming per project bedraagt € 25.000.  

In uitzonderlijke gevallen en enkel en alleen na goedkeuring door de Operationele Werkgroep van Mooimakers, kan afgeweken worden van dit maximale bedrag. We vragen hierbij altijd vooraf contact op te nemen met Mooimakers.  

Volgende voorwaarden zijn van toepassing bij de uitbetaling van de subsidie: 

 • De goedgekeurde raming is de basis voor de tegemoetkoming. Afwijkingen van meer dan 10% boven de raming worden niet vergoed, tenzij dit vooraf ter goedkeuring aan Mooimakers werd voorgelegd en goedgekeurd.  

 • Indien bij de eindrapportering blijkt dat bij de uitvoering van het project sterk werd afgeweken van het ingediende projectvoorstel en/of een aantal onderdelen van het project niet werden uitgevoerd, behoudt Mooimakers zich het recht om de subsidie slechts gedeeltelijk uit te betalen in functie van de uitgevoerde acties. 

Kosten die in aanmerking komen voor vergoeding: 
 • Communicatie volgens de co-brandingstrategie van Mooimakers 
 • Diensten geleverd door derden (niet door eigen personeel) gelinkt aan het project 
 • Proefrecipiënten ontwikkeld op maat van het project indien wenselijk en als ze een meerwaarde betekenen voor het project. Dat wordt beoordeeld door de Mooimakers 
 • Kosten voor opwaardering van plaatsen die als vuil aanzien worden (hotspots) in het kader van de pijler ‘omgeving’. Deze plaatsen moeten een duidelijke link hebben met zwerfvuil en gekoppeld zijn aan één of meerdere  pijlers van het zwerfvuilbeleid;  
 • Assertiviteitscursussen om de communicatievaardigheden van het handhavend personeel te bevorderen, met aantoonbare meerwaarde voor het project; 
 • Personeelskosten gepresteerd door eigen personeel voor 75% van de gepresteerde tijd aan het project. Het betreft enkel taken die een rechtstreekse link hebben met het project. Reguliere werking komt niet in aanmerking. De aanvrager vult een tabel “tijdschrijven” in met overzicht van de uitgevoerde taken per personeelslid, de gepresteerde tijd per taak en het reële bruto uurloon.
Project aanvragen

Alle info over de aanvraagprocedure, het aanvraagformulier en een voorbeeldfiche vind je hier: https://mooimakers.be/ik-wil-een-nieuw-project-aanvragen

Alle info over de aanvraagprocedure en een voorbeeldfiche vind je hier: https://mooimakers.be/ik-wil-een-nieuw-project-aanvragen