Financiele ondersteuning in een coachingtraject

Welke subsidie kunnen gemeentes maximaal krijgen?
 • 30.000 euro voor gemeentes tot 30.000 inwoners
 • 50.000 euro voor gemeentes met meer dan 30.000 inwoners
 • 70.000 euro voor een centrumstad en kustgemeente
Welke subsidie kunnen intercommunales maximaal krijgen? 
 • 30.000 euro per deelnemende gemeente
Wat vergoeden we? 

Enkel de meerkosten die een rechtstreeks gevolg zijn van het coachingtraject kunnen worden vergoed. Kosten voor het reguliere veeg- en zwerfvuilbeleid van het lokale bestuur komen niet in aanmerking. Indien binnen het coachingtraject en in samenspraak met de coach extra inspanningen worden geleverd door de gemeente in kader van handhavingsweek en Operatie Proper, kunnen onkosten en gepresteerde uren enkel ingebracht worden indien het gaat over extra acties bovenop de normaal verwachtte acties waarvoor een forfaitaire vergoeding is voorzien. Het gaat over acties die specifiek voortvloeien uit het actieplan van het coachingtraject en werden uitgewerkt in overleg met de coach. Dubbele subsidiëring is niet mogelijk. Kosten worden vooraf afgetoetst met de medewerkers van het Team Vlaanderen mooi.

Uitgaven volledig gesubsidieerd in het kader van een coachingtraject
 • Communicatiemateriaal volgens de richtlijnen van Mooimakers. We vragen je ook om in alle contacten met de pers de ‘inbreng en samenwerking’ met het project ‘Mooimakers’ te vermelden en duidelijk te visualiseren. Op alle communicatie moet minstens het logo van Mooimakers opgenomen worden. Alle beschikbare communicatiemateriaal van Mooimakers kan gebruikt worden. Er wordt de voorkeur gegeven aan communicatiemateriaal dat reeds getest werd. 
 • Proefopstellingen die een meerwaarde betekenen voor het traject kunnen vergoed worden, indien er een afstemming is met én goedkeuring van de medewerkers van Team Vlaanderen Mooi. 
 • Organisatie van vergaderingen, persvoorstellingen, evenementen …
 • Maatregelen voor inventarisatie, opvolging en monitoring van het project in eigen beheer of uitbesteed
 • Maatregelen rond aanpak van hotspots en doelplaatsen
 • Verplaatsingsonkosten
 • Advies van externe consulenten, indien de medewerkers van het Team Vlaanderen Mooi dit wenselijk vinden. Deze kunnen dan volledig vergoed worden. 
 • Personeelskosten voor kortlopende, heel specifieke opdrachten in het kader van het project, zoals jobstudenten en uitzendkrachten kunnen volledig gesubsidieerd worden. Hier gaat dan niet om personeel dat reeds in dienst was van de gemeente of van een partner van het project of personeel dat onder een andere subsidieregeling valt.
Uitgaven gedeeltelijk gesubsidieerd in het kader van een coachingtraject

Deze uitgaven kunnen in rekening genomen worden (niet limitatief):

 • Personeelskosten, gepresteerd door eigen personeel, kunnen voor een maximum van 75%  van het gevraagde subsidiebedrag in aanmerking komen. Daarbovenop mag maar voor 60% van de gepresteerde tijd in het kader van het project aangerekend worden. Enkel personeelskosten voor projectcoördinatie en -begeleiding, plus de uitvoering van de maatregelen van het coachingtraject, komen in aanmerking. 

We leggen dit even uit aan de hand van een voorbeeld:

 • Je werkt rond ‘structurele vrijwilligerswerking’. Dan kan de tijd besteed aan het opstarten van een vrijwilligerswerking wel in aanmerking komen. Hetzelfde geldt voor het begeleiden van de vrijwilligers en bijvoorbeeld het organiseren van vergaderingen rond het project. 
 • Stel dat jouw gemeente recht heeft op 30.000 euro subsidie. Dan kan je maximum voor 75 % van dit bedrag aanrekenen voor personeelskosten. Dus kan je maximaal 22.500 euro (75% van 30.000 euro) kosten voor projectbegeleiding indienen (dat is een absoluut plafond). 
 • Stel dat het personeelslid voor de duur van het project een personeelskost van 25.000 euro presteert dan kan slechts 60% van dit bedrag worden ingebracht. Dit zou 60% van 25.000 euro bedragen of 15.000 euro. 

Personeelskosten voor kortlopende, heel specifieke opdrachten in het kader van het project, zoals jobstudenten en uitzendkrachten kunnen volledig gesubsidieerd worden. Hier gaat dan niet om personeel dat reeds in dienst was van de gemeente of van een partner van het project of personeel dat onder een andere subsidieregeling valt.

Deze uitgaven worden niet gesubsidieerd in het kader van een coachingtraject
 • Alle overheadkosten (voor kantoren, ICT-materiaal...)
 • Accommodatiekosten
 • Personeelskosten die niet voldoen aan de situaties hierboven beschreven 
 • Kosten voor eenmalige opruimacties en verbonden aan het gebruik van een meetinstrument voor zwerfvuil (netheidsbarometer)
 • Kosten van materiaal dat via andere kanalen wordt gesubsidieerd, zoals de aankoop van gestandaardiseerde recipiënten (vuilnisbakken, peukenpalen, peukentegels, camera’s...) of acties van Operatie Proper om zwerfvuil te voorkomen of op te ruimen. Dit kan via het subsidiebesluit of Operatie proper gefinancierd worden. 

Alle ingediende kosten moeten relevant zijn voor het project en moeten worden goedgekeurd door de medewerker van het team Vlaanderen Mooi.

 De procedure voor het verkrijgen van financiële ondersteuning loopt als volgt
 1. Het coachingtraject wordt goedgekeurd door Team Vlaanderen Mooi na indiening van het basisactieplan en het deelnemen aan een motivatiegesprek.
 2. Je dient tussentijds (maximaal om de 6 maanden) of op het einde van het project de kostenberekening in die gestaafd wordt door facturen of tijdschrijfdocumenten en brutolonen.  Pas na goedkeuring van dit facturatiedossier door jouw coach zal worden overgegaan tot de vergoeding van gemaakte kosten. Je coach bezorgt je dan de nodige facturatiegegevens. Er moet ook voldaan zijn aan tussentijdse evaluatievereisten. 
 3. Personeelskosten worden aangeduid via een tijdschrijfdocument dat Mooimakers ter beschikking stelt. Loonfiches en berekeningen moeten op verzoek ter verantwoording voorgelegd worden maar dienen niet meegestuurd te worden met de afrekening. Er dient wel een verklaring op eer toegevoegd aan het dossier betreffende de correctheid van de opgenomen uurlonen, getekend door de verantwoordelijke.

<< Ga terug naar de overzichtspagina