Onderzoeksprojecten

Wat?

Vlaanderen Mooi roept lokale besturen op om deel te nemen aan proef- en onderzoeksprojecten inzake vernieuwend zwerfvuil- en sluikstortbeleid. Je gemeente of stad kan rekenen op financiële ondersteuning en begeleiding door de medewerkers van Vlaanderen Mooi.

Vlaanderen Mooi steunt lokale proef- en onderzoeksprojecten omdat ze essentieel zijn voor de uitvoering van het Vlaamse beleid rond zwerfvuil en openbare netheid. Gemeenten hebben zelf sleutels in handen om hun gemeente proper te maken en houden. Maar lokale projecten stellen niet altijd een integrale of onderbouwde aanpak voorop door een gebrek aan financiële middelen, aan personeel of expertise. Een onderzoeksproject, begeleid door de medewerkers van Vlaanderen Mooi, kan leereffecten maximaliseren en de resultaten verspreiden naar andere gemeenten.
Deelnemers aan de onderzoeksprojecten engageren zich om de effecten van hun aanpak te meten en hun resultaten te delen met andere lokale besturen, op een gestructureerde manier die wordt afgesproken met de medewerkers van Vlaanderen Mooi.

Voor wie?

Lokale overheden, gemeenten en intercommunales komen in aanmerking.

Voorwaarden
Alle aanvragen worden geëvalueerd aan de hand van volgende criteria:
 • Biedt het projectopzet een antwoord op de gestelde onderzoeksvragen die in de projectoproep worden opgesomd?
 • De aanvrager aanvaardt dat de resultaten, ontwikkelde materialen en opgedane kennis ter beschikking staan voor andere lokale besturen en Vlaanderen Mooi. De aanvrager mag wel als eerste het project bekend maken.
 • De aanvrager gaat akkoord om het logo van Mooimakers op te nemen in de communicatie, op recipiënten,… waar mogelijk en volgens de co-brandingstrategie zoals hier terug te vinden. In communicatie met de pers over het project, vragen we om de inbreng van en de samenwerking met Mooimakers te vermelden en duidelijk te visualiseren.
Hoe aanvragen?

Projectoproepen worden aangekondigd in onze nieuwsbrief en op de website. Kandidaatstellen kan via de desbetreffende projectfiche. Om in aanmerking te komen moet het project een aantal onderzoeksvragen beantwoorden en metingen uitvoeren. Een mogelijk voorbeeld van een proefproject is de inzet van camera’s tegen sluikstorten. Bezorg ons een gemotiveerde kandidatuur volgens de juiste modaliteiten. Het proces doorloopt volgende stappen:

 1. projectoproep
 2. evaluatie van de dossiers door Vlaanderen Mooi
 3. terugkoppeling over mogelijke selectie

Als je project wordt geselecteerd, volgt een startvergadering met Vlaanderen Mooi waarin onder andere de taakverdeling, timing, evaluatiemomenten en -vormen worden vastgelegd. De vergadering vindt plaats binnen de 6 maanden na de goedkeuring van het project, tenzij anders gemotiveerd door het lokale bestuur en aanvaard door het Netheidsnetwerk. Deze vergadering vormt de basis voor een afsprakennota tussen Vlaanderen Mooi en de projectpartner. Op de startvergadering wordt afgesproken op welke termijn de terugkoppeling naar Vlaanderen Mooi gebeurt. Het onderzoeksproject wordt binnen de 2 jaar na startdatum afgerond, tenzij er een goede reden tot uitstel is.

Financiële tegemoetkoming

De financieringsvoorwaarden worden per project vastgelegd en wijken mogelijk af van de hieronder opgegeven budgetten.

 • € 25.000 per gemeente (tenzij anders vermeld in de projectoproep)
 • € 50.000 per gemeenteoverschrijdend project (tenzij anders vermeld in de projectoproep)
Kosten die in aanmerking komen voor vergoeding (niet limitatief):
 • Enkel de meerkosten die een rechtstreeks gevolg zijn van het project worden vergoed. Kosten voor het reguliere veeg- en zwerfvuilbeleid van het lokale bestuur komen niet in aanmerking. Enkel aantoonbare nieuwe elementen komen met andere woorden in aanmerking voor terugbetaling.
 • Materiaal dat niet via andere kanalen kan gesubsidieerd worden (dus niet: opruimmateriaal zoals hesjes, handschoenen edm.)
 • Organisatie van vergaderingen, persvoorstellingen, evenementen,...
 • Verplaatsingskosten
 • Personeelskosten gepresteerd door eigen personeel voor een maximum van 75% van het gevraagde bedrag en 75% van de gepresteerde tijd in het kader van het project.
 • Enkel personeelskosten voor projectcoördinatie en -begeleiding komen in aanmerking. Werk je bvb. rond participatie, dan komt de tijd besteed aan vergadering en de opstart van een vrijwilligerswerking wel in aanmerking. De tijd die besteed wordt aan het ledigen van vuilnisbakken niet.
 • Personeelskosten voor kortlopende, heel specifieke opdrachten in het kader van het project, zoals het aanwerven van jobstudenten en uitzendkrachten. Het mag niet gaan om personeel dat reeds in dienst was van de gemeente, om een partner van een project of om personeel dat onder een andere subsidieregeling valt
 • Advies van externe consulenten, indien de medewerkers van Vlaanderen Mooi dit wenselijk vinden
 • Communicatiemateriaal met het Mooimakers-logo

Kosten die niet in aanmerking komen voor vergoeding:
 • Alle overheadkosten (kantoor- of ICT-materiaal ...)
 • Accommodatiekosten
 • Overige personeelskosten 
Cumuleerbaar met*
 • Opruimacties
 • Netheidsbarometer
 • Projecten zwerfvuil & sluikstort
 • Aankopen via subsidiebesluiten OVAM (zoals aankoop recipiënten)

* Geen dubbele financiering mogelijk
Vragen? Stuur een mail naar info@mooimakers.be.