Onderzoeksprojecten

Wat?

Mooimakers steunt lokale proef- en onderzoeksprojecten omdat die essentieel zijn voor de uitvoering van het Vlaamse beleid rond zwerfvuil en openbare netheid. Gemeenten hebben zelf sleutels in handen om hun grondgebied proper te maken en te houden. Maar lokale projecten hanteren niet altijd een integrale of onderbouwde aanpak door een gebrek aan financiële middelen, personeel of expertise. 

Een onderzoeksproject onder begeleiding van Mooimakers maximaliseert de leereffecten en deelt de resultaten met andere gemeenten. Bovendien kan je gemeente of stad rekenen op financiële ondersteuning.

Voor wie?

Lokale overheden, gemeenten en intercommunales.

Voorwaarden?

Alle aanvragen worden geëvalueerd aan de hand van deze criteria:

 • Biedt het project een antwoord op de onderzoeksvragen die in de projectoproep worden gesteld?
 • De aanvrager aanvaardt dat de resultaten, ontwikkelde materialen en opgedane kennis ter beschikking staan van andere lokale besturen en Mooimakers. De aanvrager mag wel als eerste het project bekendmaken.
 • De aanvrager gaat akkoord om het logo van Mooimakers op te nemen in de communicatie, op recipiënten… waar mogelijk en volgens de co-brandingstrategie die je hier vindt. In communicatie over het project met de pers, vragen we de inbreng van en de samenwerking met Mooimakers te vermelden en duidelijk te visualiseren.

 

Hoe aanvragen?

Projectoproepen worden aangekondigd in onze nieuwsbrief en op de website. Je kan je kandidaat stellen via de projectfiche. Om in aanmerking te komen, moet het project een aantal onderzoeksvragen beantwoorden en metingen uitvoeren. Een voorbeeld van een proefproject is de inzet van camera’s tegen sluikstorten. Het proces doorloopt volgende stappen:

 1. projectoproep
 2. evaluatie van de dossiers door Mooimakers
 3. terugkoppeling over mogelijke selectie

Als je project wordt geselecteerd, volgt een startvergadering met Mooimakers. Daarin worden onder andere de taakverdeling, timing, evaluatiemomenten en -vormen vastgelegd. Deze vergadering vormt de basis voor een afsprakennota tussen Mooimakers en de projectpartner. De vergadering vindt plaats binnen de 6 maanden na de goedkeuring van het project, tenzij anders gemotiveerd door het lokale bestuur en aanvaard door het Netheidsnetwerk. Het onderzoeksproject wordt binnen de 2 jaar na de startdatum afgerond, tenzij er een goede reden tot uitstel is.

 

Financiële tegemoetkoming

De financieringsvoorwaarden worden per project vastgelegd en wijken mogelijk af van de budgetten hieronder.

 • € 25.000 per gemeente (tenzij anders vermeld in de projectoproep)
 • € 50.000 per gemeenteoverschrijdend project (tenzij anders vermeld in de projectoproep)

Kosten die in aanmerking komen voor vergoeding (niet limitatief):

 • Enkel de meerkosten die een rechtstreeks gevolg zijn van het project worden vergoed. Kosten voor het reguliere veeg- en zwerfvuilbeleid van het lokale bestuur komen niet in aanmerking. 
 • Materiaal dat niet via andere kanalen kan gesubsidieerd worden (dus niet: opruimmateriaal zoals hesjes, handschoenen enz.)
 • Organisatie van vergaderingen, persvoorstellingen, evenementen...
 • Verplaatsingskosten
 • Personeelskosten gepresteerd door eigen personeel voor maximaal 75% van het gevraagde bedrag en 75% van de gepresteerde tijd in het kader van het project.
 • Enkel personeelskosten voor projectcoördinatie en -begeleiding komen in aanmerking. Werk je bv. rond participatie, dan komt de tijd besteed aan de vergadering en de opstart van een vrijwilligerswerking in aanmerking. De tijd die besteed wordt aan het leegmaken van vuilnisbakken niet.
 • Personeelskosten voor kortlopende, specifieke opdrachten in het kader van het project, zoals het aanwerven van jobstudenten en uitzendkrachten. Het mag niet gaan om personeel dat al in dienst was van de gemeente of een partner van een project, of personeel dat onder een andere subsidieregeling valt.
 • Advies van externe consulenten, na goedkeuring door de medewerkers van Vlaanderen Mooi.
 • Communicatiemateriaal met het Mooimakers-logo

Kosten die niet in aanmerking komen voor vergoeding:

 • Alle overheadkosten (kantoor- of ICT-materiaal...)
 • Accommodatiekosten
 • Overige personeelskosten 

Cumuleerbaar met*:

 • Opruimacties
 • Netheidsbarometer
 • Projecten zwerfvuil & sluikstort
 • Aankopen via subsidiebesluiten OVAM (zoals aankoop recipiënten)

* Geen dubbele financiering mogelijk