Projecten zwerfvuil & sluikstorten - voor intercommunales

Hoe aanvragen?

De procedure verloopt via de projectfiche en omvat onderstaande stappen.

Opmerking: in het verleden verliep het indienen van een projectaanvraag via een online module op de website. Dit is momenteel niet meer het geval. Bovenstaande projectfiche vervangt deze module voor nieuwe aanvragen. Aanvragen die ingediend zijn in de module, dienen te worden afgewerkt via de module.

1. Projectaanvraag indienen
Een projectaanvraag indienen verloopt via deze pagina. Je maakt uit een keuze uit een aantal voorgestelde actiepunten of geeft een eigen voorstel op van actiepunt om sluikstort/zwerfvuil in jouw gebied aan te pakken. Elk gekozen actiepunt moet worden gemotiveerd en er dienen een aantal acties gecombineerd te worden. Elke actie stemt overeen met een aantal punten. 
Eigen initiatieven kunnen eveneens ingediend worden. Mooimakers zal hier een puntenscore aan geven in functie van de relevantie ervan binnen de uitvoering van het operationeel plan zwerfvuil en sluikstorten 2016 -2018. 
De totale som van de punten van de acties moet minimum 20 zijn. De aanvrager dient een gemotiveerde raming bij de aanvraag toe te voegen.

De acties dienen steeds uitgevoerd te worden in minimum 2 gemeenten, tenzij anders vermeld.
Het inwonersaantal van de intercommunale wordt bepaald door de som te maken van het aantal inwoners van de deelnemende gemeenten.  Als er verschillen zouden zijn in het aantal deelnemende gemeenten per maatregel wordt gekeken naar de maatregel met het grootst aantal inwoners van de deelnemende gemeenten.

Download: Voorbeelden van acties voor intercommunales

Download: Indienmomenten

Voor projecten die werden ingediend in 2017 ontvang je uiterlijk op 15 januari 2018 bevestiging betreffende jouw aanvraag en dan kan je het project ook meteen opstarten.  Afhankelijk van de gekozen actiepunten krijg je 1 jaar om deze uit te voeren of maximum 2 jaar.

2. Rapporteren
Een jaar na de start van het project moet je hierover rapporteren en per gekozen actiepunt de implementatie bevestigen en staven. Je dient dan ook bewijsstukken toe te voegen mbt. de gemaakte kosten. Na het indienen hiervan kunnen we overgaan tot vergoeding van de gemaakte kosten. 

Meer info over hoe rapporteren

Financiële tegemoetkoming

Download: Financiële tegemoetkoming

Kosten die in aanmerking komen voor vergoeding:

  • Communicatie volgens de co-brandingstrategie van Mooimakers
  • Diensten geleverd door derden (niet door eigen personeel) gelinkt aan het project
  • Proefrecipiënten ontwikkeld op maat van het project indien wenselijk en als ze een meerwaarde betekenen voor het project. Dat wordt beoordeeld door de Mooimakers
  • Kosten voor opwaardering van plaatsen die als vuil aanzien worden (hotspots) in het kader van de pijler ‘omgeving’. Deze plaatsen moeten een duidelijke link hebben met zwerfvuil en gekoppeld zijn aan één of meerdere pijlers van het zwerfvuilbeleid;
  • Assertiviteitscursussen om de communicatievaardigheden van het handhavend personeel te bevorderen, met aantoonbare meerwaarde voor het project;
  • Personeelskosten gepresteerd door eigen personeel met een maximum van 75% van het gevraagde bedrag en 50% van de gepresteerde tijd aan het project. Enkel personeelskosten voor projectcoördinatie en -begeleiding komen in aanmerking. Onder procesbegeleiding wordt verstaan: coördinatie, aansturing, rapportering over voortgang, controle en taken die van toepassing zijn voor het aanspreekpunt van het project. Bijvoorbeeld: als je werkt rond participatie, komt de tijd die besteed werd aan de opstart van een vrijwilligerswerking , of aan vergaderingen over het project wél in aanmerking. De tijd die besteed werd aan het ruimen en ledigen van vuilnisbakken niet.
Cumuleerbaar met*:
  • Opruimacties
  • Netheidsbarometer
  • Onderzoeksprojecten

* zolang er geen dubbele financiering ontstaat

Vragen? Meer info nodig? Stuur dan een mail naar info@mooimakers.be.