Algemene voorwaarden mooimakers.be

Laatst bijgewerkt: September 2019

Algemene voorwaarden mooimakers.be

De toegang tot de informatie op deze website is kosteloos, doch houdt de aanvaarding in door de gebruiker ervan van de hiernavolgende voorwaarden.

De gegevens van deze website zijn bedoeld voor informatieve en niet-commerciële doeleinden. Het gebruik ervan is op eigen risico en de initiatiefnemers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuistheden of onvolledigheden in de verstrekte informatie.

De gebruiker van deze site is niet gemachtigd om gelijk welke informatie, programmatuur, producten of diensten die werden bekomen vanaf deze website te wijzigen, te kopiëren, te verdelen, te verzenden, te verspreiden, opnieuw aan te bieden, te reproduceren, te publiceren, af te staan onder licentie, over te dragen of te verkopen noch om afgeleide werken van de voornoemde elementen te creëren, tenzij hiervoor uitdrukkelijke toestemming is verleend door de initiatiefnemers.

De initiatiefnemers kunnen in geen geval tegenover wie dan ook, op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of dergelijke van de gebruiker.

De links naar andere sites houdt geen enkel akkoord in met de inhoud van deze sites en de initiatiefnemers zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik dat van die sites wordt gemaakt.

De initiatiefnemers zijn niet verantwoordelijk voor de meningen geuit door anderen dan haar personeelsleden in discussiegroepen, informatiegroepen, forums en dergelijke.

Disclaimer e-mails

De inhoud van onze e-mails en hun toegevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor het gebruik door de geadresseerde personen.
Indien u per vergissing e-mails ontvangt, gelieve deze e-mails en hun toegevoegde bestanden te vernietigen. Kopiëren, verdelen of ander gebruik, onder welke vorm ook, van de inhouden en de toegevoegde bestanden is ten strengste verboden.

De inhoud van de e-mails en de toegevoegde bestanden zijn afkomstig van de auteur en verbindt niet noodzakelijk de initiatiefnemers tenzij dit bevestigd wordt d.m.v. een terzake geldig ondertekend document van de initiatiefnemers.

Wij bevestigen dat de e-mails en hun toegevoegde bestanden zijn gecontroleerd op computervirussen wat niet garandeert dat ze volledig vrij zijn van computervirussen.

Bescherming van persoonsgegevens

De initiatiefnemers hechten veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer en van de regels inzake de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens. Alle informatie omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens kan u hier vinden.

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via de website wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites van overheden, instanties of organisaties, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. De initiatiefnemers beschikken dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan.

De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.

De initiatiefnemers aanvaarden derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.