Privacybeleid

1. De verwerkingsverantwoordelijke binnen Mooimakers

Met dit document (het “beleid”) willen wij u informeren over het waarom en de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt binnen Mooimakers. “Mooimakers” is zelf geen afzonderlijke rechtspersoon, maar wel het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort van de OVAM, Fost Plus en de VVSG (hierna “Mooimakers” of “wij” genoemd). De OVAM is verantwoordelijk voor het afvalstoffen-, materialen- en bodemsaneringsbeleid in Vlaanderen. Fost Plus verenigt de bedrijven die verpakte producten op de Belgische markt brengen. De lokale overheden zijn verantwoordelijk voor de openbare netheid en zijn verenigd in de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Fost Plus treedt daarbij op als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens binnen Mooimakers.

Voor de verwerking van persoonsgegevens binnen Mooimakers kan u ons contacteren via de kanalen vermeld in dit beleid.

2. Verzameling en verwerking van uw gegevens

Onder “persoonsgegevens” verstaan wij alle informatie die naar een bepaalde levende natuurlijke persoon verwijst (hierna ook “gegevens” genoemd). Afhankelijk van het doeleinde van de verwerking verwerken wij verschillende types van gegevens. Het is niet onze intentie om zogenaamde ‘gevoelige persoonsgegevens’ te verwerken, zoals gegevens waaruit ras of etnische afkomst, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken of gegevens over gezondheid. 

Indien wij van u persoonsgegevens ontvangen van uw vertegenwoordigers, personeel, zelfstandige medewerkers en/of bestuurders dient u hen te informeren over het bestaan en de inhoud van dit beleid met inbegrip van onze plichten, hun rechten en de wijze waarop zij deze rechten kunnen uitoefenen. 

Mooimakers verzamelt gegevens op verschillende manieren en om verschillende redenen:

 • wanneer u deelneemt aan Mooimakers-projecten, wanneer u gebruik maakt van onze applicatie “Mijn Mooie Straat”, wanneer u gebruik maakt van onze webwinkel of wanneer u contact opneemt met Mooimakers via de verschillende formulieren op de website www.mooimakers.be en www.mijnmooiestraat.be (hierna ook de “Sites” genoemd), geeft u vrijwillig bepaalde gegevens door. Dat kan uw familienaam, voornaam, e-mailadres en alle andere informatie die u ons verstrekt, omvatten. Zo kan het, in het kader van het gebruik van onze applicatie “Mijn Mooie Straat”, ook informatie omvatten aangaande uw opruimsessies, met inbegrip van uw locatiegegevens. De locatiegegevens worden op basis van uw toestemming in de achtergrond verzameld tijdens een opruimsessie. Wij gebruiken deze gegevens voor analyses, statistieken en direct marketing -doeleinden (nieuwsbrieven), om met u te communiceren, om de Sites of de aangeboden diensten te verbeteren, om goederen of diensten te leveren, en om, indien nodig, uw vragen specifiek te beantwoorden en of terug te koppelen na klachten en/of meldingen;
 • wij ontvangen ook technische informatie wanneer u de website “mooimakers.be” en “mijnmooiestraat.be”gebruikt. Onze servers registreren automatisch informatie (“log data”) zoals uw IP-adres, het adres van de pagina’s van deze website die u bezoekt, het type browser dat u gebruikt, alsook de instellingen van deze browser, de datum en het tijdstip van uw verbinding, hoe u deze website hebt gebruikt en gegevens betreffende cookies (hierover vindt u meer informatie in ons beleid inzake het gebruik van cookies);
 • wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, geeft u ons uw familienaam, voornaam en e-mailadres zodat wij u informatieve e-mails kunnen sturen over Mooimakers-projecten. Wie zich binnen een lokaal bestuur inschrijft op de nieuwsbrief van ‘Mijn Mooie Straat’ (via mijnmooiestraat.be) geeft ons de naam van uw lokaal bestuur, uw familienaam, voornaam, e-mailadres en - optioneel - ook uw functie binnen het lokaal bestuur. Voor de inschrijving op onze nieuwsbrieven vragen uw expliciete toestemming. Wij baseren ons evenwel op ons gerechtvaardigd belang om met u te communiceren in het kader van acties waaraan u participeert.

3. Rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens

Uw gegevens kunnen enkel rechtmatig door ons worden gebruikt en verwerkt indien aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:

 • wij beschikken over uw vrije toestemming om uw gegevens voor een bepaald doel te gebruiken. Zo kunnen wij uw toestemming vragen om uw locatiegegevens te gebruiken in het kader van de applicatie “Mijn Mooie Straat” of om u vanuit direct marketing -doeleinden (met inbegrip van nieuwsbrieven) aan te schrijven;
 • het gebruik van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst die u met ons heeft gesloten of om, op uw verzoek, de noodzakelijke stappen te kunnen zetten om tot een overeenkomst met ons te komen; 
 • het gebruik van uw gegevens noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, in de mate dat dit opweegt tegen uw belangen en rechten. Wij baseren de verwerkingen die noodzakelijk zijn om te kunnen functioneren op ons gerechtvaardigd belang;
 • wij kunnen wettelijk verplicht zijn om bepaalde gegevens te verwerken, en in het bijzonder door te geven naar de betrokken overheden.

4. Overdracht van uw gegevens

Uw gegevens worden niet aan andere personen doorgegeven, met uitzondering van de volgende personen:

 • enkel onze medewerkers die toegang effectief nodig hebben voor de uitoefening van hun taken, krijgen toegang tot uw gegevens. Deze personen handelen onder ons toezicht en onze verantwoordelijkheid. 
 • daarnaast doen wij een ook een beroep op gespecialiseerde externe leveranciers die voor ons bepaalde verwerkingen uitvoeren, zoals logistieke partners en IT-leveranciers. Aangezien deze derden in het kader van de door ons gevraagde diensten toegang hebben tot gegevens, hebben wij technische, organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat uw gegevens alleen worden verwerkt en gebruikt voor de doeleinden vermeld in dit beleid.
 • wij werken met verschillende tools en diensten om uw gegevens te verwerken, te gebruiken of te delen, zoals Mailchimp (versturen van de nieuwsbrief), Facebook en Instagram (sociale netwerken), Twitter (sociaal netwerk), LinkedIn (sociaal netwerk), Google (Google Analytics, Youtube).
 • in het kader van het gebruik van de applicatie “Mijn Mooie Straat” en van specifieke acties (vb. “Operatie Proper” en het centraal meldings- en registratiesysteem “Mijn Mooie Straat”) waarbij er een opvolging en/of betrokkenheid is van een gemeente en/of intercommunale worden de persoonsgegevens en in sommige gevallen locatiegegevens van uw opruimsessie en/of melding gedeeld met en/of doorgegeven aan de betrokken gemeente en/of intercommunale. Gegevens worden door ons enkel gedeeld en/of doorgegeven met de betrokken gemeente en/of intercommunale om door deze te kunnen worden gebruikt in de context van  zwerfvuil- en sluikstortbeleid. 
 • enkel indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zullen uw gegevens worden verstrekt aan politie- en onderzoeksdiensten, aan het gerecht en andere overheidsdiensten.

5. Uw rechten als betrokkene

 • Recht op inzage van uw persoonsgegevens: u heeft steeds recht op toegang tot en inzage van uw gegevens die door ons worden verwerkt. Wij zullen u in dit kader een kosteloze kopie van deze persoonsgegevens verstrekken indien u hierom verzoekt;
 • Recht om uw persoonsgegevens te verbeteren: u heeft altijd het recht om foutieve, onvolledige, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verwijderen of recht te zetten. 
 • Recht om uw toestemming in te trekken: wanneer de verwerking gebaseerd is op uw toestemming, dan heeft u het recht om deze toestemming op elk ogenblik in te trekken; 
 • Recht om tegen bepaalde verwerkingen bezwaar te maken: wanneer uw gegevens verwerkt worden op grond van een gerechtvaardigd belang, dan heeft u het recht om hiertegen te protesteren ingeval van redenen die met uw specifieke situatie verband houden;
 • Recht op wissing van uw persoonsgegevens: wanneer u niet langer een relatie wenst met ons, kan u ons vragen om te stoppen met het gebruiken van uw gegevens. Wij kunnen echter wel gegevens bijhouden die voor bewijsdoeleinden vereist zijn;
 • Recht op overdracht van persoonsgegevens: voor wat betreft de verwerking van uw gegevens op basis van uw toestemming of omdat dit noodzakelijk is voor levering van de gevraagde producten of diensten, dan kan u ons vragen om uw gegevens – in een gestructureerde, gangbare en digitale vorm – naar u door te sturen zodat u deze kan opslaan voor persoonlijk (her)gebruik, of om deze persoonsgegevens rechtstreeks door te sturen naar een andere gegevensverwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch mogelijk is voor ons.
 • Recht van bezwaar tegen direct marketing: u heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden, als u dergelijke mededelingen niet (meer) van ons wilt ontvangen. Wij vestigen uw aandacht op het feit dat uw uitoefening van het recht van bezwaar niet verhindert dat wij u in voorkomend geval contacteren voor enig ander doel, in overeenstemming met dit beleid.

Om voormelde rechten uit te oefenen kan u een aanvraag richten aan ons op volgende wijze:

 • per email: privacy@mooimakers.be;
 • schriftelijk naar volgend postadres: OVAM, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen (t.a.v. Mooimakers - Privacy)

Bij de uitoefening van uw recht verzoeken wij u om duidelijk aan te geven op welk recht u zich wenst te beroepen en tegen welke verwerking(en) u zich eventueel verzet of welke toestemming u wenst in te trekken. 

6. Indienen van vragen of klachten

Indien u een vraag of klacht heeft over onze verwerking van persoonsgegevens dan kan u contact met ons opnemen via de volgende kanalen:

 • per email: privacy@mooimakers.be
 • schriftelijk naar volgend postadres: OVAM, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen (t.a.v. Mooimakers - Privacy)

Indien u niet tevreden bent met ons antwoord, indien u opmerkingen heeft omtrent de uitoefening van uw rechten of indien u meent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens niet in regel zou zijn met de wetgeving, dan heeft u het recht om hierover klacht in te dienen bij Gegevensbeschermingsautoriteit. Alle informatie kan hieromtrent gevonden worden op https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

7. Bewaartermijn van de gegevens

Wij bewaren uw gegevens enkel zolang als dat nodig is met het oog op de doeleinden waarvoor de gegevens gebruikt worden, zoals vermeld in dit beleid. Omdat de noodzaak om gegevens te bewaren kan variëren per gegevenstype alsook per doeleinde van de verwerking, kunnen de werkelijke bewaringstermijnen aanzienlijk variëren. Wij kunnen u hierbij meedelen dat wij onder meer volgende criteria in acht nemen bij het bepalen van de bewaringstermijnen: 

 • Hoe lang zijn de persoonsgegevens nodig om de gevraagde dienstverlening te kunnen leveren?
 • Hebben wij een bepaalde specifieke bewaringstermijn vastgesteld en aangekondigd?
 • Hebben wij toestemming gekregen voor een langere bewaringstermijn?
 • Hebben wij een wettelijke, contractuele of vergelijkbare verplichting om de gegevens te bewaren?

Zodra uw gegevens niet langer nodig zijn en wij ook geen wettelijke bewaarplicht hebben zullen wij deze definitief verwijderen of, indien dit niet mogelijk is, anoniem maken in onze systemen.

8. Beveiliging en hosting

Mooimakers neemt alle technische, fysieke, wettelijke, contractuele en organisatorische maatregelen die nodig zijn om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen inzake privacy en gegevensbescherming.
Mooimakers maakt onder meer gebruik van hostingdiensten die voorzien zijn van beveiligingsmaatregelen om de bescherming van uw gegevens die door de sector wordt opgelegd, te garanderen. Uw gegevens worden opgeslagen in databanken die beveiligd zijn met firewalls en inbraakdetectiesoftware. Het is echter niet mogelijk internettransmissies voor 100 % te beveiligen.
Als u de indruk hebt dat de beveiliging van uw gegevens in het gedrang is gekomen, vragen wij u onmiddellijk contact met ons op te nemen.

 

- update december 2021 -