Snoeproute - Monitoring
Kenniswijzer > Scholen en verenigingen > Snoeproute > Snoeproute - Monitoring

Opzet

Een doelplaatsenmodule voor snoeproutes bevat maatregelen tegen zwerfvuil en sluikstorten langs de snoeproute.  Hierbij wordt steeds vertrokken van een integraal beleid dat stoelt op vijf pijlers:   

1. Infrastructuur

2. Omgeving

3. Sensibilisering en communicatie

4. Participatie

5. Handhaving

Daarnaast wordt ook de impact van de opgenomen maatregelen beschreven en wordt er verwezen naar goede praktijkvoorbeelden. Deze module bevat maatregelen, informatie over hun impact en praktijkvoorbeelden voor de doelplaats snoeproute

Monitoring van snoeproutes is het sluitstuk. Dit doen we om de netheid langs de snoeproutes te kunnen (bij)sturen.

In dit artikel staan we stil bij de monitoring.

 

Monitoring

Je kan op verschillende manieren de impact meten van de aanpak op de openbare netheid op de snoeproute. Dit kan op een kwantitatieve manier door het gebruik van de netheidsmetingen waarbij je aan de hand van tellingen het aantal stuks zwerfvuil op verschillende locaties op de snoeproute in kaart brengt aan de hand van nul- en effectmetingen. De evolutie van de vullingsgraad van de vuilnisbakken op de route is ook een indicatie van de impact van de aanpak. Kwantitatief meten kan ook door het gebruik van beeldmeetlatten, hierop wordt echter niet verder ingegaan in deze module. Kwalitatief meten is ook mogelijk maar eveneens minder gebruikelijk. Voor meer informatie kan je terecht in de handleiding ‘Monitoring’ van Mooimakers.

 

Kwantitatief monitoren op een snoeproute

Aan de slag met netheidsmetingen

Bepaal vooraf de loopstrook langs dewelke je het zwerfvuil en sluikstort in kaart wil brengen. Kies een herkenbaar begin- en eindpunt zodat je bij elke meting hetzelfde parcours meet en de resultaten vergelijkbaar zijn.
Wandel de loopstrook af en tel het aantal stuks zwerfvuil dat je ziet (zet streepjes per soort). Je wandelt aan een normaal tempo, je hoeft niet stil te staan of in de struiken te gaan zoeken, noteer enkel wat je al wandelend ziet.

We tellen volgende afvalsoorten apart:

  • PMD: dit zijn flesjes, blikjes en brik of ander afval dat in de PMD-zak thuishoort
  • Glazen flessen: flessen van frisdrank of alcohol
  • Peuken: 1 streepje per 10 peuken
  • Ander klein afval: snoepwikkels, sigarettendoosjes, zakdoekjes, papiertjes, kauwgom …
    • Noteer bij opmerkingen eventueel opvallende zaken.
    • Indien 1 bepaalde afvalsoort veel voorkomt, kan je deze nog apart tellen
  • Sluikstort: we maken onderscheid tussen grote zakken (afvalzakken, meestal ongeveer 60 liter), kleine zakken (dit zijn de met afval gevulde winkelzakjes of eventueel een zakje met resten van een frietmaaltijd) en andere sluikstorten (bv. bouwafval, groenafval, meubels, elektro …)

Nadien geef je de resultaten (totaal aantal per afvalsoort) in in het Exceldocument “Monitoring zwerfvuil en sluikstort_verwerking” voor verdere verwerking van de resultaten.

De metingen dienen regelmatig te gebeuren, met gelijke intervallen. Om betrouwbare metingen te verkrijgen is het best om verschillende nulmetingen en effectmetingen te laten plaatsvinden. Wat betreft effectmetingen zijn er twee types: interventiemetingen en nametingen. Interventiemetingen dienen om de impact van de maatregelen te meten op de korte termijn, vlak na het toepassen ervan. Nametingen dienen om de impact op lange termijn te meten. Bovendien dient het afval telkens zorgvuldig opgekuist te worden na de meting en mag er tussentijds niet opgekuist worden. Meer informatie vind je in de handleiding Monitoring van Mooimakers.

Voorbeeld: Formulier monitoring zwerfvuil van een snoeproute in Haacht

Monitoring Haacht

 

Aan de slag met vullingsgraden van vuilnisbakken

De mate waarin afval in de vuilnisbakken belandt geeft aan of ze effectief meer gebruikt worden dankzij de campagne. Om dit te meten kan je gebruik maken van de vuilnisbakkenplanmodule van de webtool Mijn Mooie Straat.

 

Kwalitatief monitoren op een snoeproute

Het kan ook interessant zijn een kwalitatieve bevraging te doen voor, tijdens en na het project bij de leerlingen, scholen, horecazaken die je wenst te betrekken. Je kan hierbij pijlen naar de beleving van de netheid op de snoeproute (bijvoorbeeld aan de hand van CROW beeldmeetlatten), evenals de mate waarin ze betrokkenheid tonen (Gooi je je afval in de vuilnisbak? Raap je wel eens zwerfvuil in de omgeving op? Wens je mee te werken aan een snoeproute-aanpak en hoe?).

Doelplaatsenmodule snoeproute

Hier kan je de volledige doelplaatsenmodule voor een snoeproute downloaden.

Downloaden (pdf)