Snoeproute - Handhaving
Kenniswijzer > Scholen en verenigingen > Snoeproute > Snoeproute - Handhaving

Opzet

Een doelplaatsenmodule voor snoeproutes bevat maatregelen tegen zwerfvuil en sluikstorten langs de snoeproute.  Hierbij wordt steeds vertrokken van een integraal beleid dat stoelt op vijf pijlers:   

1. Infrastructuur

2. Omgeving

3. Sensibilisering en communicatie

4. Participatie

5. Handhaving 

Daarnaast wordt ook de impact van de opgenomen maatregelen beschreven en wordt er verwezen naar goede praktijkvoorbeelden. Deze module bevat maatregelen, informatie over hun impact en praktijkvoorbeelden voor de doelplaats snoeproute

Monitoring van snoeproutes is het sluitstuk. Dit doen we om de netheid langs de snoeproutes te kunnen (bij)sturen.

In dit artikel staan we stil bij de pijler handhaving.

 

Pijler handhaving

Als het zwerfvuilprobleem hardnekkig is en zich blijft stellen op de snoeproute, kan handhaving als sluikstuk van het 5-pijlerverhaal een gedragsverandering teweeg brengen. Langdurige gedragsverandering bekomen door het optimaliseren van de infrastructuur, omgeving, communicatie en participatie is effectiever dan enkel inzetten op handhaving. De gedragsverandering die door handhaving bekomen wordt is vaak tijdelijk en voorwaardelijk. Zodra er geen kans meer is om berispt of beboet te worden, riskeer je dat de leerlingen terug zwerfvuil op de grond achterlaten. Bovendien kan het straffen van betrapte leerlingen met de taak zwerfvuil te ruimen, leiden tot negatieve associaties met zwerfvuil ruimen, een contraproductief effect hebben. Als stok achter de deur is handhaving de aanvullende pijler voor een integrale aanpak van de snoeproute.

Ook handelszaken wensen niet altijd hun verantwoordelijkheid te nemen voor de verpakkingen die ze verkopen en vervolgens de openbare netheid verstoren. Daarom controleer je best of het  politiereglement voorzien is op artikels die winkels en horecazaken verplichten een vuilnisbak in de zaak te voorzien voor het verpakkingsafval van hun klanten en de omgeving van hun zaak proper te houden. In het model politiereglement wordt geadviseerd een dergelijk artikel op te nemen:

Artikel 10

De uitbater van een inrichting, ook tijdelijke (bv. markten, kermissen, braderijen,…), die voedingsmiddelen of dranken verkoopt of aanbiedt die buiten de inrichting onmiddellijk kunnen worden verbruikt moet op een behoorlijke wijze, voldoende duidelijk zichtbare en goed bereikbare selectieve inzamelrecipiënten voorzien en in staan voor een correcte verwijdering en verwerking van het afval.

De afvalstoffen dienen selectief te worden ingezameld in hun respectievelijke inzamelrecipiënten. Deze inzamelrecipiënten dienen voorzien te zijn van een duidelijk leesbaar opschrift dat aangeeft welke afvalstoffen erin gedeponeerd mogen worden.

De locatie waar de inzamelrecipiënten geplaatst worden en het aantal inzamelrecipiënten, alsook de aard van de in te zamelen afvalstoffen kunnen door de gemeente bepaald worden.

De uitbater moet de inzamelrecipiënten zelf tijdig ledigen en het inzamelrecipiënt, de standplaats en de onmiddellijke omgeving van de inrichting rein houden. De uitbater ruimt minstens elke openingsdag op de standplaats en in een straal van 25 meter vanaf de grens van de inrichting alle afvalstoffen op die afkomstig zijn van de producten die hij verkocht heeft.

Doelplaatsenmodule snoeproute

Hier kan je de volledige doelplaatsenmodule voor een snoeproute downloaden.

Downloaden (pdf)