Financiële ondersteuning van een coachingtraject

Hier vind je een overzicht van zaken die wel of niet vergoed worden in een coachingtraject. 

Welke subsidie kunnen gemeentes maximaal krijgen? 

 • 30.000 euro voor gemeentes tot 30.000 inwoners
 • 50.000 euro voor gemeentes met meer dan 30.000 inwoners
 • 70.000 euro voor een centrumstad en kustgemeente

Welke subsidie kunnen intercommunales maximaal krijgen? 

 • 30.000 euro per deelnemende gemeente

 

Wat vergoeden we?  

Enkel de meerkosten die een rechtstreeks gevolg zijn van het coachingtraject kunnen worden vergoed. Kosten voor het reguliere veeg- en zwerfvuilbeleid van het lokale bestuur komen niet in aanmerking.

Volledig gesubsidieerde uitgaven in een coachingtraject

 • Communicatiemateriaal volgens de richtlijnen van Mooimakers. We vragen je ook om in alle contacten met de pers de ‘inbreng en samenwerking’ met het project Mooimakers te vermelden en duidelijk te visualiseren. Op alle communicatie moet minstens het logo van Mooimakers staan. Al het beschikbare communicatiemateriaal van Mooimakers kan gebruikt worden. Bij voorkeur het communicatiemateriaal dat al getest werd. 
 • Proefopstellingen die een meerwaarde zijn voor het traject, als ze goedgekeurd zijn door de medewerkers van Mooimakers. 
 • Organisatie van vergaderingen, persvoorstellingen, evenementen…
 • Maatregelen voor inventarisatie, opvolging en monitoring van het project in eigen beheer of uitbesteed
 • Maatregelen rond aanpak van probleemlocaties van zwerfvuil en sluikstort
 • Verplaatsingskosten
 • Advies van externe consulenten, na goedkeuring van de medewerkers van Mooimakers. 
 • Personeelskosten voor kortlopende, specifieke opdrachten in het kader van het project, zoals jobstudenten en uitzendkrachten. Het gaat hier niet om personeel dat al in dienst was van de gemeente of van een partner van het project, of personeel dat onder een andere subsidieregeling valt.

Gedeeltelijk gesubsidieerde uitgaven in een coachingtraject

 • Personeelskosten, gepresteerd door eigen personeel, komen voor maximaal 75%  van het gevraagde subsidiebedrag in aanmerking. Daarnaast mag maar 60% van de gepresteerde tijd in het kader van het project aangerekend worden. Enkel personeelskosten voor projectcoördinatie en -begeleiding, plus de uitvoering van de maatregelen van het coachingtraject komen in aanmerking. 

Een voorbeeld:

 • Stel dat jouw gemeente recht heeft op 30.000 euro subsidie, dan kan je maximaal 75% van dit bedrag aanrekenen voor personeelskosten. Dus je kan maximaal 22.500 euro kosten voor projectbegeleiding indienen (dat is een absoluut plafond). 
 • Stel dat het personeelslid voor de duur van het project een kost van 25.000 euro presteert, dan kan je slechts 60% van dit bedrag (15.000 euro) inbrengen. 

Personeelskosten voor kortlopende, specifieke opdrachten in het kader van het project, zoals jobstudenten en uitzendkrachten, kunnen volledig gesubsidieerd worden. Het gaat hier niet om personeel dat al in dienst was van de gemeente of van een partner van het project, of personeel dat onder een andere subsidieregeling valt.

 

Wat vergoeden we niet?

 • Alle overheadkosten (voor kantoren, ICT-materiaal...)
 • Accommodatiekosten
 • Personeelskosten die niet voldoen aan de situaties hierboven 
 • Kosten voor eenmalige opruimacties
 • Kosten van materiaal dat via andere kanalen wordt gesubsidieerd, zoals de aankoop van gestandaardiseerde recipiënten (vuilnisbakken, peukenpalen, peukentegels, camera’s...) of acties in het kader van Operatie Proper en de Week van de Handhaving. Dit kan gefinancierd worden via het subsidiebesluit, Operatie Proper of de Week van de Handhaving. 
 • Communicatie waarop het logo van Mooimakers niet (correct) werd opgenomen.

 

Alle ingediende kosten moeten relevant zijn voor het project en worden goedgekeurd door een medewerker van Mooimakers.

 

De procedure voor het krijgen van financiële ondersteuning 

 1. Het coachingtraject wordt goedgekeurd door Mooimakers na het indienen van het ontwerpactieplan en het deelnemen aan een motivatiegesprek.
 2. Je dient tussentijds (maximaal om de 6 maanden) of op het einde van het project de kostenberekening in, gestaafd door facturen of tijdschrijfdocumenten en brutolonen.  Pas als je coach dit facturatiedossier heeft goedgekeurd (er er voldaan is aan tussentijdse evaluatievereisten) worden de gemaakte kosten vergoed. Je coach bezorgt je daarvoor de nodige facturatiegegevens. 
 3. Personeelskosten worden aangeduid via een tijdschrijfdocument dat Mooimakers ter beschikking stelt. Loonfiches en berekeningen moeten op verzoek voorgelegd worden, maar moeten niet meegestuurd worden met de afrekening. Er moet wel een verklaring op eer over de correctheid van de opgenomen uurlonen (getekend door de verantwoordelijke) aan het dossier toegevoegd worden.