Eigen voorstel van specifieke aanpak van de openbare netheid

Mooimakers voorziet een financiële ondersteuning voor lokale besturen die een eigen projectvoorstel (dat niet past binnen een van de andere projectmogelijkheden) indienen voor de aanpak van de openbare netheid. 

We verwachten een degelijk uitgewerkt projectvoorstel waarbij minstens drie van de zes pijlers aan bod komen, naast de verplichte pijler handhaving.

Deze elementen komen minstens aan bod in de aanvraag:  

 • wie, wat, waar, wanneer, waarom  
 • welke pijlers (minstens drie plus verplichte pijler handhaving) met duiding hoe ze aan bod komen in het project  
 • plan van aanpak voor evaluatie van het project met SMART-geformuleerde doelstelling (bv. daling van het zwerfvuil op een bepaalde doelplaats met een bepaald percentage).  
 • invulling van de ijkpunten volgens de beleidscyclus: 
  • analyse (problematiek duidelijk in kaart) 
  • schets beginsituatie 
  • organisatie (plan van aanpak) 
  • uitvoeren (actie) 
  • evaluatie en bijsturen 
  • rapporteren

Monitoring/evaluatie is een belangrijk en verplicht onderdeel van het project: hebben de ingevoerde maatregelen het gewenste effect? Na 6 maanden moet je nulmetingen hebben uitgevoerd. Tegen het einde van het project moet je effectmetingen hebben uitgevoerd die je opneemt in de eindrapportering. Wat je meet is afhankelijk van de aanpak bv. aantal meldingen, aantal stuks afval, het volume of gewicht… Belangrijk is dat je voldoende nul- en effectmetingen uitvoert en dit tijdens een vergelijkbare periode. De handleidingen voor monitoring in onze Kenniswijzer helpen je alvast op weg.

Ten laatste 6 maanden na de opstart van het project wordt een probleemschets en gedetailleerd plan van aanpak met timing, meetstrategie en resultaten van de nulmetingen aan Mooimakers bezorgd als tussentijdse rapportering. Mooimakers heeft het recht het project te stoppen als de tussentijdse rapportering niet wordt gehaald. In dat geval vervalt de toegekende vergoeding.

Het lokaal bestuur bepaalt de projectduur zelf, maar die kan nooit langer zijn dan 2 jaar. Het project start vanaf de datum van goedkeuring, of later in onderling overleg. De afrekening is mogelijk nadat Mooimakers de eindrapportering heeft goedgekeurd.

 

Deze pagina bevat alle nodige informatie om met het project 'eigen voorstel openbare netheid' aan de slag te gaan. We raden je aan deze informatie aandachtig door te lezen voor je een projectaanvraag doet. Het aanvraagformulier vind je onderaan deze pagina terug. 

Projectaanvraag indienen?

Op dit moment kan je geen projectaanvragen meer indienen voor 2022. Wanneer de volgende oproepronde start, zullen we dit op tijd communiceren.

Mooimakers behandelt de aanvragen. De werkgroep evalueert de projecten op basis van de aanvraag. Feedback volgt ten laatste twee maanden na het indienen van de projectaanvraag. Projecten kunnen pas opgestart worden na goedkeuring door Mooimakers. Kosten gemaakt vóór de goedkeuring worden niet vergoed. 

Wil je een project aanvragen? Volg dan volgende stappen:

Stap 1: Hoe vraag ik een project aan?

Download het voorbeeldformulier en bereid je aanvraag voor.
Leg je project voor aan het College.

Stap 2: Alle info verzameld?

Dien je aanvraag in via het online formulier. Je krijgt via e-mail een pdf met een kopie van je aanvraag. Mooimakers beoordeelt die en geeft je feedback ten laatste 2 maanden na het verstrijken van de indienperiode.
Voeg het Collegebesluit toe bij je aanvraag.

Stap 3: Project starten?

Projecten kunnen pas starten na goedkeuring door Mooimakers. Eventueel eerder gemaakte onkosten komen niet in aanmerking voor subsidiëring.