Aanpak vuilnisbakkenplan

Mooimakers voorziet een financiële ondersteuning voor lokale besturen om een vuilnisbakkenplan uit te werken voor een optimaal beheer van de straatvuilnisbakken. 

Een projectaanpak vuilnisbakkenplan kan aangevraagd worden door de gemeente zelf of door de afvalintercommunale (1 aanvraag per gemeente). Afvalintercommunales moeten bij de aanvraag een collegebesluit toevoegen met het engagement van de gemeente voor de uitvoering van het vuilnisbakkenplan volgens de projectvereisten.

Dit project duurt 1,5 tot maximum 2 jaar. Het project start vanaf de goedkeuring van de aanvraag. Later starten kan in onderling overleg. Het lokaal bestuur krijgt de vergoeding na afloop van het project, als de minimale acties werden uitgevoerd (zie hieronder).

Deze pagina bevat alle nodige informatie om met het project 'aanpak vuilnisbakkenplan' aan de slag te gaan. We raden je aan deze informatie aandachtig door te lezen voor je een projectaanvraag doet.

Wanneer kan ik een project indienen?

Van 1 april t.e.m. 30 april 2024 kan je opnieuw online een aanvraag indienen voor een project.

Mooimakers behandelt de aanvragen. De werkgroep evalueert de projecten op basis van de aanvraag. Mooimakers geeft je feedback ten laatste 2 maanden na het verstrijken van de indienperiode. Projecten kunnen pas opgestart worden na goedkeuring door Mooimakers. Kosten gemaakt vóór de goedkeuring worden niet vergoed. 

Vraag je project aan

Stap 1: Hoe vraag ik een project aan?

Download het voorbeeldformulier en bereid je aanvraag voor.
Leg je project voor aan het College.

Stap 2: Alle info verzameld?

Dien je aanvraag in via het online formulier. Je krijgt via e-mail een pdf met een kopie van je aanvraag. Mooimakers beoordeelt die en geeft je feedback ten laatste 2 maanden na het verstrijken van de indienperiode.
Voeg het Collegebesluit toe bij je aanvraag.

Stap 3: Project starten?

Projecten kunnen pas starten na goedkeuring door Mooimakers. Eventueel eerder gemaakte onkosten komen niet in aanmerking voor subsidiëring. 

Dit project omvat minimaal volgende acties:

Deelname aan opleiding Vuilnisbakkenplan en Mijn Mooie Straat.

Deze opleiding is verplicht te volgen binnen de 6 maanden door 2 personeelsleden per gemeente na de goedkeuring van het project. Tijdens de opleiding leer je:

- Hoe je met een vuilnisbakkenplan aan de slag gaat.
- Hoe je vlot via metingen inzicht krijgt in het gebruik van de straatvuilnisbakken.
- Hoe de applicatie Mijn Mooie Straat kan ingezet worden bij het maken van de inventaris, het ingeven van de metingen en het analyseren van de resultaten.

Digitalisering van het vuilnisbakkenplan via de toepassing Mijn Mooie Straat.

De inventaris van de vuilnisbakken is up-to-date ten laatste 1 jaar na de start van het project. Volgende info is dan beschikbaar per vuilnisbak: 

- ID (unieke code) 
- Verwijzing, naam, locatie 
- Exacte locatie (adres) en geo-locatie 
- Type locatie 
- Foto 
- Ledigingsrondes zijn gekend, digitaal beschikbaar en up-to-date 

Monitoring van de vullingsgraad en misbruik (nl. sluikstort in en naast de vuilnisbak).

Monitoring gebeurt tijdens minimaal 8 meetweken en dit gespreid over de 4 seizoenen (dit wil zeggen 2 meetweken per seizoen en bij voorkeur aaneensluitende weken). Voorzie minstens 1 meetweek in een vakantieperiode en 1 in een schoolperiode. 

Meer info hierover vind je in onze Kenniswijzer

Analyse van de resultaten van de monitoring, evaluatie en uitwerking/goedkeuring van het plan van aanpak.

In het plan van aanpak kunnen verschillende acties opgenomen worden, afhankelijk van de resultaten van de monitoring.

Uitvoering van minstens een deel van het plan van aanpak.

Om in aanmerking te komen voor de vergoedingen moet minstens 1 actie uitgevoerd zijn binnen de projectperiode: het verwijderen, verplaatsen, vervangen, aanpassen/herstellen, aanpassen leegmaakronde, toevoegen van communicatie of toevoegen van nudgingelementen. De aanpassingen worden geregistreerd in Mijn Mooie Straat

Monitoring ter opvolging van de uitgevoerde aanpassingen.

Bij voorkeur minimaal 4 weken voor elke aangepaste vuilnisbak en eventueel de naburige vuilnisbakken waarop aanpassingen gebeurden. De metingen worden geregistreerd in Mijn Mooie Straat.

Analyse van de resultaten van de aanpassingen, evaluatie en bijsturing waar nodig.

 Er wordt een rapport opgemaakt met de bevindingen. 

Communicatie naar de inwoners.

Op regelmatige basis wordt er naar de inwoners gecommuniceerd over de aanpak van het vuilnisbakkenplan en de behaalde resultaten via diverse kanalen. Mooimakers stelt alvast drie voorbeeldartikels ter beschikking.

Opgemaakte procedure.

Het lokaal bestuur beschikt over een goedgekeurde procedure voor het beheer van het straatvuilnisbakkenpark en de inplantingscriteria.