Mooimakers voorziet voor dit project een forfaitair bedrag per gemeente, gebaseerd op het aantal inwoners: 

 • € 7.000 voor gemeenten tot 10.000 inwoners.  
 • € 7.000 + € 1.000 per bijkomende schijf van 10.000 inwoners voor gemeenten met meer dan 10.000 inwoners tot een maximumbedrag van € 30.000 per gemeente.  
 • Gemeenten met 240.000 inwoners of meer ontvangen het maximale bedrag van € 30.000. 
 • Voor kustgemeenten en centrumsteden wordt een correctie toegepast, waarbij het forfaitair bedrag op basis van het aantal inwoners verdubbeld wordt tot maximaal € 30.000. 

Je kan uitrekenen op welke vergoedingen jouw gemeente recht heeft via deze tabel.

Het lokaal bestuur krijgt het forfaitair bedrag op voorwaarde dat minstens de minimale acties werden uitgevoerd. Mooimakers evalueert op basis van de rapportering en de beschikbare gegevens in Mijn Mooie Straat

Als 1 jaar na de start van het project niet voldaan is aan de tussentijdse doelstellingen voor de inventaris en het aantal metingen, wordt het project gestopt en vervalt de financiële tegemoetkoming. Als na 2 jaar de minimale acties niet zijn uitgevoerd, wordt de financiële tegemoetkoming gehalveerd. 

 

Tussentijdse doelstellingen (evaluatie na 1 jaar): 

Ten laatste 1 jaar na de start van het project verwachten we dat minimum twee personeelsleden van de gemeente de opleiding vuilnisbakkenplan hebben gevolgd. Daarnaast moet minstens de inventaris volledig ingevoerd zijn in Mijn Mooie Straat. Per vuilnisbak moet minstens deze info beschikbaar zijn:  

 • ID (unieke code) 
 • Verwijzing (naam, locatie) 
 • Exacte locatie (adres) 
 • Geolocatie 
 • Type locatie 
 • Foto.  

Monitoring is uitgevoerd voor minstens 4 meetweken (telkens 2 meetweken in twee verschillende seizoenen). Gedurende 4 weken werd bij het leegmaken de vullingsgraad en eventueel misbruik van de vuilnisbak geregistreerd in Mijn Mooie Straat.  

Als hier niet aan voldaan is, wordt het project na 1 jaar gestopt en vervalt de vergoeding. 

 

Minimale acties (rapportering bij einde project):  

Op het einde van het project (na twee jaar) moeten minstens deze acties uitgevoerd zijn om in aanmerking te komen voor de vergoeding:  

 • registraties van minimum 8 volledige meetweken 
 • plan van aanpak opgemaakt op basis van de resultaten van de monitoring 
 • overzicht van uitgevoerde aanpassingen/acties 
 • registraties van de opvolgmetingen 
 • rapport met resultaten en evaluatie van opvolgmetingen 
 • communicatie over het project 
 • procedure beschikbaar voor opvolging vuilnisbakken.  

Als hier na 2 jaar niet aan voldaan is, krijgt het lokaal bestuur 50% van de toegekende vergoeding.