Parking - Participatie
Kenniswijzer > Hotspots > Parkings > Parking - Participatie

Opzet

Een doelplaatsenmodule voor parkings bevat maatregelen tegen zwerfvuil en sluikstorten op parkings.  Hierbij wordt steeds vertrokken van een integraal beleid dat stoelt op vijf pijlers:   

1. infrastructuur

2. omgeving

3. sensibilisering en communicatie

4. participatie  

5. handhaving

6. preventie

Daarnaast wordt ook de impact van de opgenomen maatregelen beschreven en wordt er verwezen naar goede praktijkvoorbeelden. Deze module bevat maatregelen, informatie over hun impact en praktijkvoorbeelden voor de doelplaats parking

Monitoring van parkings is het sluitstuk. Dit doen we om de netheid op de parking te kunnen (bij)sturen.

In dit artikel staan we stil bij de pijler participatie.

 

Richtlijnen participatie

Enkele maatregelen die je kan nemen zijn:

  • Betrek alle belanghebbenden voor de netheid van een parking. Maak aan de parkinggebruikers duidelijk dat iedereen betrokken partij is als het gaat over het proper houden van de parking. Gebruik hiervoor best communicatie op de parking zelf. Creëer betrokkenheid en (mede)eigenaarschap van de parking
  • Richt een meldpunt in waar parkinggebruikers zwerfvuil en sluikstort kunnen melden. Communiceer ook over dit meldpunt.
  • Laat parkinggebruikers een charter tegen zwerfvuil ondertekenen. De ondertekening kan eventueel digitaal gebeuren.
  • Organiseer met de omliggende bedrijven/handelaars een gezamenlijke opruimactie of maak afspraken over beurtelingse opruimacties door het personeel.
Doelplaatsenmodule parkings

Hier kan je de volledige doelplaatsenmodule voor parkings downloaden.

Downloaden (pdf)