Vergroot je draagvlak door de buurt te betrekken
Kenniswijzer > Zwerfvuil > Buurt betrekken > Vergroot je draagvlak door de buurt te betrekken

Waarom?

Een nette buurt zorgt voor tevreden inwoners. Buurtbewoners kunnen hun steentje bijdragen door zelf zwerfvuil te ruimen. Maar hoe motiveer je burgers om hun handen uit de mouwen steken? 

De buurt betrekken heeft veel voordelen

  • Er is meer sociale controle. Daardoor respecteren bewoners en voorbijgangers de maatschappelijke normen makkelijker. 
  • Een nettere buurt leidt tot een groter veiligheidsgevoel
  • Je creëert een groter draagvlak voor acties tegen zwerfvuil. Al is daarrond wel genoeg communicatie nodig. 

Tip: Gebruik nooit het argument ‘kostenbesparing’, want een nettere buurt brengt altijd extra kosten met zich mee. Zo moet het personeel worden vergoed en vrijwilligers ondersteund. 

De stad Mechelen luisterde zo naar haar jongste inwoners als het ging over het speelplein 't Hofke in de  Arsenaalwijk: Buitenspelen in wijk Arsenaal - Mechelen Kinderstad

Om zoveel mogelijk mensen te betrekken, werk je best op verschillende niveaus en in gradaties: 

Stap op de buurt af 

  • Organiseer een onthaaldag waarop nieuwe inwoners informatie krijgen over het zwerfvuilbeleid in de buurt. 
  • Rapporteer tijdens een open milieuraad over de stand van zaken en opruimacties in de buurt. Zo kunnen burgers gericht vragen stellen. 
  • Ondersteun buurtacties waarbij bewoners hun steentje bijdragen aan een nette buurt. Maak die initiatieven bekend via de gemeentelijke informatiekanalen. 

Nog enkele extra tips:

  • Nederland Schoon geeft tips en voorbeelden om winkeliers te betrekken bij het proper houden van de buurt.
  • In sommige gemeenten kunnen bewoners ook afvalbakken adopteren.
  • Op de actiekaart van Mooimakers kan je ook melden waar je opruimt.

Spreek het individu aan 

Meldpunt 'Netheid'

Niet iedereen wil zich actief engageren. Voorzie daarom een laagdrempelige tool zodat buurtbewoners zwerfvuil en sluikstorten kunnen melden, bijvoorbeeld een telefoonnummer, e-mailadres of meldingsapp. Communiceer ook over hoe je de meldingen opvolgt. 

  • In de stad Mechelen gebeuren de meldingen via een online formulier. Op die manier wordt hun melding, klacht of voorstel overgemaakt aan de stadsdiensten. Een overzichtskaart toont recente meldingen en de opvolging door de stad.
Oproep tegen zwerfvuil

Laat burgers aangeven dat ze zich engageren tegen zwerfvuil door een oproep tegen zwerfvuil te organiseren. Deze doelgroep is een interessant publiek om te betrekken bij andere zwerfvuilacties.