Nieuws & Inspiratie

Maasstroomgebied zwerfvuilvrij dankzij LIVES

Maas vuilvanger

Plasticvervuiling in rivieren en kanalen is een probleem. Dat drijvende zwerfvuil heeft een grote impact op milieu, volksgezondheid, biodiversiteit, scheepvaart en landschap. Vandaar het belang van educatie, sensibilisering en handhaving. Het project LIVES - Litter Free Rivers and Streams - streefde naar een schone Maas en propere zijrivieren in het Maasstroomgebied. Mooimakers en de OVAM droegen hier ook hun steentje aan bij.

Tijdens de eindconferentie op 20 januari 2022 kregen de ruim 100 deelnemers uit België, Nederland en Duitsland de resultaten van het LIVES-project te zien. Met onder meer opruimacties, monitoring en proefprojecten met plasticvangers.

Meer bereiken met netwerk van stakeholders

Dit LIVES-project kreeg vorm vanuit de nauwe samenwerking met VMM, De Vlaamse Waterweg en de regionale en lokale spelers zoals intercommunales, gemeenten en regionale landschappen.

De OVAM kon dankzij het gevormde netwerk de afvalopruiming na het hoogwater van afgelopen zomer vlotter mee coördineren. De OVAM droeg ook bij aan het opzetten van een routekaart of strategie voor langetermijnmonitoring en databeheer in de Euregio Maas-Rijn.

Mooimakers maakte de nodige publiciteit naar haar achterban van zwerfvuilvrijwilligers voor de lokale zwerfvuilopruimacties na de wateroverlast en werkte een verbeterde handhaving uit. De handhavers volgden de opleiding ‘Professioneel Communiceren rond Zwerfvuil en Sluikstorten’ zodat ze de situaties in de recreatieve zones correct kunnen aanpakken. 

Water kent geen grenzen

Een internationale aanpak van drijvend zwerfvuil is essentieel omdat de Maas en bijbehorende rivieren en beken de landsgrenzen overschrijden. Daarom zette het LIVES-project in op een verbeterde samenwerking met de regio’s langs de Maas. Dat gaat over Wallonië, NRW-Duitsland, Zuid-Nederland en Vlaanderen. Op de eindconferentie maakten ze een joint statement op waarin ze zich engageren tot verdere samenwerking, wederzijdse informatie en afstemming.

Meer info

Lees meer over het LIVES-project en de resultaten op litterfreeriversandstreams.eu
Herbekijk de conferentie op livesseminar.eu