Financiële tegemoetkoming thematische aanpak

Uitgaven in het kader van het project worden voor 100% vergoed. Personeelskosten voor eigen personeel worden voor 75% vergoed.  

De vergoeding wordt bij de start van het project vastgelegd op basis van de raming die deel uitmaakt van de aanvraag. De raming bevat het overzicht van geplande uitgaven (prijzen incl. btw) voor het project zoals kosten voor communicatie, aankoop van materiaal en personeelskosten. 

Volgende kosten moet je in detail toelichten, ten laatste in het gedetailleerd plan van aanpak na 6 maanden:

  • Kosten voor eigen personeelsinzet met de verschillende uurtarieven van de betrokken personeelsleden en welke taken zij voor het project zullen opnemen;
  • Kosten voor communicatie: specifiëren over welke middelen het gaat;
  • Kosten voor materiaal: specifiëren over welke materialen het gaat. 

De maximale financiële tegemoetkoming per project bedraagt € 25.000.  

In uitzonderlijke gevallen en enkel na goedkeuring door Mooimakers, kan afgeweken worden van het maximale bedrag. Neem altijd vooraf contact op met Mooimakers.  

Deze voorwaarden gelden voor het recht op financiële tegemoetkoming: 

  • De goedgekeurde raming is de basis voor de tegemoetkoming. Afwijkingen van meer dan 5% per post boven de raming worden niet vergoed, tenzij dit vooraf werd goedgekeurd door Mooimakers.  
  • Als ten laatste 6 maanden na de start van het project geen plan van aanpak (inclusief  kwaliteitsvolle meetstrategie) aan Mooimakers wordt voorgelegd, behoudt Mooimakers zich het recht om het project te stoppen. In dat geval is er geen financiële tegemoetkoming. 
  • De vergoeding wordt berekend op de gemaakte kosten (inclusief btw). Als een verhoudingsgetal van toepassing is, wordt hiermee rekening gehouden bij het berekenen van de vergoeding. Bij de eindrapportering dien je de budgetfile en facturen in.
  • Als op het einde van de projectperiode niet voldaan is aan de minimale acties (zie hierboven), behoudt Mooimakers zich het recht om de vergoeding slechts gedeeltelijk uit te betalen in functie van de gerealiseerde acties. 

De kosten die kunnen vergoed worden, vind je hier.