Parking - Monitoring
Kenniswijzer > Hotspots > Parkings > Parking - Monitoring

Opzet

Een doelplaatsenmodule voor parkings bevat maatregelen tegen zwerfvuil en sluikstorten op parkings.  Hierbij wordt steeds vertrokken van een integraal beleid dat stoelt op vijf pijlers:   

1. infrastructuur

2. omgeving

3. sensibilisering en communicatie

4. participatie

5. handhaving

Daarnaast wordt ook de impact van de opgenomen maatregelen beschreven en wordt er verwezen naar goede praktijkvoorbeelden. Deze module bevat maatregelen, informatie over hun impact en praktijkvoorbeelden voor de doelplaats parking

Monitoring van parkings is het sluitstuk. Dit doen we om de netheid op de parking te kunnen (bij)sturen.

In dit artikel staan we stil bij de inventaris en de monitoring.

 

Inventaris hotspots

Het is belangrijk om de specifieke problematiek op een doelplaats goed in kaart te brengen. Je kan hiervoor gebruik maken van de checklist van Mooimakers waarin je een aantal gegevens van de doelplaats verzamelt, zoals het typelocatie, wie de beheerder is, hoeveel er wordt gereinigd, wat de voornaamste problematiek is, of de basisvoorzieningen in orde zijn, … Aan de hand van deze info kunnen gerichte maatregelen uitgewerkt worden. Indien uit de inventaris blijkt dat er bv. veel onkruid aanwezig is, of andere basisvoorzieningen niet in orde zijn, is het aangewezen dit eerst in orde te brengen vooraleer andere maatregelen uit te werken.

 

Monitoring van afvalverzamelpunten

Voor monitoring verwijzen we graag naar onze ondersteunende documenten.  Via deze documenten vind je allerhande nuttige informatie over hoe je aan de slag kan met monitoring bij de aanpak van een doelplaats: 

Doelplaatsenmodule parkings

Hier kan je de volledige doelplaatsenmodule voor parkings downloaden.

Downloaden (pdf)