Nieuws & Inspiratie

Vlarema 9 eind 2023 goedgekeurd

gescheiden vuilnisbak

12-01-2023

Op 22 december 2023 keurde de Vlaamse Regering Vlarema 9 definitief goed. Dit wijzigingsbesluit bevat meer dan 30 voorstellen, soms beperkte optimalisaties, soms geheel nieuwe wetgeving.

Één van de wijzigingen in het Vlaams Reglement betreffende het duurzaam beheer van Materiaalkringlopen en Afvalstoffen (Vlarema) die hopelijk een positieve invloed heeft op de zwerfvuilproblematiek is de toevoeging van onderstaand artikel:

“Art. 4.3.1/1. De uitbater van een handelszaak die, zowel tijdelijk als permanent, tabaksproducten, voedingsmiddelen of dranken verkoopt of aanbiedt die buiten de inrichting onmiddellijk kunnen worden verbruikt, moet instaan voor een correcte inzameling, verwijdering en verwerking van het afval dat daaruit ontstaat op het eigen of het bijbehorende terrein.De nodige maatregelen moeten worden genomen zodat de ingezamelde afvalstoffen maximaal kunnen worden hergebruikt of gerecycleerd.”.

Het artikel is terug te vinden in hoofdstuk 4: Algemene bepalingen over het beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen. Je kan deze maatregel als lokaal bestuur nog verder verfijnen door dit op te nemen in je politiereglement. Meer informatie over het modelpolitiereglement vind je hier: Modelreglementen handhaving | Mooimakers.be

Wat handels- en horecazaken nog kunnen ondernemen om de strijd aan te gaan met de zwerfvuilproblematiek, lees je in onze kenniswijzer: Aanpak zwerfvuil en sluikstort rond horeca en handel | Mooimakers.be