Financiële tegemoetkoming eigen voorstel

Uitgaven in het kader van het project worden voor 100% vergoed. Personeelskosten voor eigen personeel worden voor 75% vergoed. 

Bij de start van het project wordt de vergoeding vastgelegd op basis van de raming (prijzen incl. btw). Deze raming maakt deel uit van de aanvraag en bevat het overzicht van geplande uitgaven voor het project zoals kosten voor communicatie, aankoop van materiaal en personeelskosten. 

Volgende kosten moet je in detail toelichten, ten laatste in het gedetailleerd plan van aanpak na 6 maanden:

  • Kosten voor eigen personeelsinzet met de verschillende uurtarieven van de betrokken personeelsleden en welke taken zij voor het project zullen opnemen;
  • Kosten voor communicatie: specifiëren over welke middelen het gaat;
  • Kosten voor materiaal: specifiëren over welke materialen het gaat. 

De maximale financiële tegemoetkoming per project bedraagt € 25.000.  

In uitzonderlijke gevallen en enkel na goedkeuring door Mooimakers kan afgeweken worden van dit maximumbedrag. Neem altijd vooraf contact op met Mooimakers. 

Deze voorwaarden gelden voor de uitbetaling van de vergoeding: 

  • De goedgekeurde raming is de basis voor de tegemoetkoming. Afwijkingen van meer dan 5% per post boven de raming worden niet vergoed, tenzij Mooimakers dit vooraf heeft goedgekeurd.   
  • De vergoeding wordt berekend op de gemaakte kosten (inclusief btw). Als een verhoudingsgetal van toepassing is, wordt hiermee rekening gehouden bij het berekenen van de vergoeding. Bij de eindrapportering dien je de budgetfile en facturen in.
  • Als bij de eindrapportering blijkt dat sterk werd afgeweken van het ingediende projectvoorstel en/of een aantal onderdelen van het project niet zijn uitgevoerd, behoudt Mooimakers zich het recht om de vergoeding slechts gedeeltelijk uit te betalen in functie van de uitgevoerde acties. 

De kosten die in aanmerking komen voor vergoeding vind je hier.