AANPAK VUILNISBAKKENPLAN

Mooimakers voorziet een financiële ondersteuning voor lokale besturen om een vuilnisbakkenplan uit te werken met als doel het beheer van de straatvuilnisbakken te optimaliseren.  Een project aanpak vuilnisbakkenplan kan aangevraagd worden door de gemeente zelf of door de afvalintercommunale (1 aanvraag per gemeente). Afvalintercommunales dienen bij de aanvraag een collegebesluit toe te voegen met het engagement van de gemeente voor de uitvoering van het vuilnisbakkenplan volgens de projectvereisten.

Dit project duurt 1,5 tot maximum 2 jaar. Het project start vanaf de goedkeuring van de aanvraag. Starten op een latere datum is mogelijk in onderling overleg. Het lokaal bestuur ontvangt de vergoeding na afloop van het project indien de minimale acties werden uitgevoerd (zie hieronder). 

Dit project omvat minimaal volgende acties:

 • Digitalisering van het vuilnisbakkenplan via de toepassing Mijn Mooie Straat*. De inventaris van de vuilnisbakken is up-to-date ten laatste 1 jaar na de start van het project. Volgende info is dan beschikbaar per vuilnisbak: 
  • ID (unieke code) 
  • Verwijzing, naam, locatie 
  • Exacte locatie (adres) en geo-locatie 
  • Type locatie 
  • Foto 
  • Ledigingsrondes zijn gekend, digitaal beschikbaar en up-to-date 
 • Monitoring van de vullingsgraad en misbruik (nl. sluikstort in en naast de vuilnisbak): Monitoring gebeurt tijdens minimaal 8 meetweken en dit gespreid over de 4 seizoenen (dit wil zeggen 2 meetweken per seizoen en bij voorkeur aaneensluitende weken). Voorzie minstens 1 meetweek in een vakantieperiode en 1 in een schoolperiode. 

Een meetweek omvat een monitoring van alle openbare straatvuilnisbakken en dit volgens hun normale ledigingsfrequentie. Tijdens die week wordt van elke vuilnisbak bij elke lediging minimaal de vullingsgraad en het misbruik geregistreerd. Het aantal registraties is dus afhankelijk van de ledigingsfrequentie.  Bijv. 1 registratie per meetweek voor een vuilnisbak die 1 keer per week geledigd wordt. 7 registraties per meetweek voor een vuilnisbak met een dagelijkse lediging.  De metingen worden rechtstreeks geregistreerd in Mijn Mooie Straat*. 1 jaar na de startdatum van het project moeten voor minimum 4 meetweken (2 seizoenen) meetgegevens beschikbaar zijn in Mijn Mooie Straat*. Dit is de helft van het minimum aantal meetweken voorzien in dit project. Uitzondering: voor steden en gemeenten met een groot aantal vuilnisbakken in combinatie met een groot aantal ledigingen, kan – in overleg met Mooimakers – gestart worden met monitoring in een afgebakende zone van de gemeente. 

 • Analyse van de resultaten van de monitoring, evaluatie en uitwerking/goedkeuring plan van aanpak. Er wordt een rapport opgemaakt met de bevindingen en plan van aanpak dat bij voorkeur bestendigd wordt door het college van burgemeester en schepenen. In het plan van aanpak kunnen bijv. volgende acties opgenomen worden afhankelijk van de resultaten van de monitoring:  
  • Verwijderen of verplaatsen van vuilnisbakken die niet gebruikt worden 
  • Verwijderen of verplaatsen van vuilnisbakken met veel huisvuil (sluikstort). 
  • Verkleinen van de inwerpopening 
  • Vervangen van de vuilnisbak door een beter geschikt model / volume 
  • Toepassing van nudging-elementen zoals voetstapjes richting vuilnisbak en /of extra communicatie aan de vuilnisbak zelf (doelplaatsencommunicatie).
  • Proper maken / herstellen van vuilnisbakken 
  • Verhogen/verlagen van de ledigingsfrequentie 
 • Uitvoering van minstens een deel van het plan van aanpak. Om in aanmerking te komen voor de vergoedingen moet minstens 1 actie uitgevoerd zijn binnen de projectperiode. Onder een actie verstaan we het verwijderen, verplaatsen, vervangen, aanpassen/herstellen, aanpassen ledigingsronde, toevoegen van communicatie of toevoegen van nudgingelementen. De aanpassingen worden geregistreerd in Mijn Mooie Straat*
 • Vervolgmonitoring ter opvolging van de uitgevoerde aanpassingen. Bij voorkeur minimaal 4 weken voor elke aangepaste vuilnisbak en eventueel de buurvuilnisbakken waarop aanpassingen gebeurden. De metingen worden geregistreerd in Mijn Mooie Straat*.  
 • Analyse van de resultaten van de aanpassingen, evaluatie en bijsturing waar nodig. Er wordt een rapport opgemaakt met de bevindingen. 
 • Communicatie: op regelmatige basis communiceren naar de inwoners over de aanpak van het vuilnisbakkenplan en de behaalde resultaten via diverse kanalen. 
 • Procedure opgemaakt: het lokaal bestuur beschikt over een goedgekeurde procedure voor het beheer van het straatvuilnisbakkenpark en de inplantingscriteria. 

* Mijn Mooie Straat is de gratis online applicatie van Mooimakers voor het opvolgen van het vuilnisbakkenplan. Het lokaal bestuur kan ook gebruik maken van een eigen systeem indien dit al in gebruik is voor deze gemeente en een evenwaardig alternatief biedt voor de inventaris en monitoring van de vuilnisbakken. Bij de aanvraag van de ondersteuning vragen we om duidelijk te bewijzen dat het eigen registratiesysteem aan bovenstaande minimumvoorwaarden voldoet.  

Mooimakers voorziet volgende gratis ondersteuning: 

Financiële tegemoetkoming aanpak vuilnisbakkenplan:  

Mooimakers voorziet voor dit project een forfaitair bedrag per gemeente, gebaseerd op het aantal inwoners: 

 • € 7.000 voor gemeenten tot 10.000 inwoners.  
 • € 7.000 + € 1.000 per bijkomende schijf van 10.000 inwoners voor gemeenten met meer dan 10.000 inwoners tot een maximum bedrag van € 30.000 per gemeente.  
 • Gemeenten met 240.000 inwoners of meer ontvangen het maximale bedrag van € 30.000. 
 • Voor kustgemeenten en centrumsteden wordt een correctie toegepast waarbij het forfaitair bedrag op basis van het aantal inwoners verdubbeld wordt tot maximaal € 30.000. 

Uitrekenen op hoeveel vergoedingen jouw gemeente recht heeft kan je via deze tabel.

Het lokaal bestuur ontvangt het forfaitair bedrag op voorwaarde dat minstens de minimale acties werden uitgevoerd. Mooimakers evalueert op basis van de rapportering en de beschikbare gegevens in Mijn Mooie Straat

Indien 1 jaar na de start van het project niet werd voldaan aan de tussentijdse doelstellingen voor de inventaris en het aantal metingen, wordt het project stopgezet en vervalt de financiële tegemoetkoming. Indien na 2 jaar de minimale acties niet werden uitgevoerd, wordt de financiële tegemoetkoming gehalveerd. 

Tussentijdse doelstellingen (evaluatie na 1 jaar): 

Ten laatste 1 jaar na de start van het project verwachten we dat minstens twee personeelsleden van de gemeente de opleiding vuilnisbakkenplan hebben gevolgd. Daarnaast moet minstens de inventaris volledig ingevoerd te zijn in Mijn Mooie Straat*. Per vuilnisbak moet minimaal volgende info beschikbaar zijn:  

 • ID (unieke code) 
 • Verwijzing (naam, locatie) 
 • Exacte locatie (adres) 
 • Geo-locatie 
 • Type locatie 
 • Foto.  

Monitoring is uitgevoerd voor minstens 4 meetweken (telkens 2 meetweken in twee verschillende seizoenen) waarbij gedurende 4 weken bij elke lediging de vullingsgraad en eventueel misbruik van de vuilnisbak werd geregistreerd in Mijn Mooie Straat*.  

Indien hier niet aan werd voldaan, wordt het project na 1 jaar stopgezet en vervalt de vergoeding. 

Minimale acties (rapportering bij einde project):  

Op het einde van het project (na twee jaar) dienen minstens volgende acties uitgevoerd te zijn om in aanmerking te komen voor de vergoeding:  

 • registraties van minimum 8 volledige meetweken 
 • plan van aanpak opgemaakt op basis van de resultaten van de monitoring 
 • overzicht van uitgevoerde aanpassingen/acties 
 • registraties van de opvolgmetingen 
 • rapport met resultaten en evaluatie van opvolgmetingen 
 • communicatie over het project 
 • procedure beschikbaar voor opvolging vuilnisbakken.  

Indien hier niet aan werd voldaan na 2 jaar, ontvangt het lokaal bestuur 50% van de toegekende vergoeding.  

Project aanvragen

Alle info over de aanvraagprocedure, het aanvraagformulier en een voorbeeldfiche vind je hier

In deze presentatie kom je meer te weten over de projectondersteuning vanuit Mooimakers en eventuele bijkomende vergoedingen vanuit OVAM. Deze video maakt deel uit van de opleiding Vuilnisbakkenplan. Meer informatie over deze opleiding en de inschrijvingsmogelijkheden vind je terug op deze pagina. Een overzicht van alle geplande opleidingen omtrent dit onderwerp vind je hier terug.