THEMATISCHE AANPAK VAN ZWERFVUIL EN OF SLUIKSTORT

Mooimakers voorziet een financiële ondersteuning voor lokale besturen die specifieke doelplaatsen of zwerfvuilfracties wensen aan te pakken op hun grondgebied. Onder deze thematische aanpak vallen projecten voor de aanpak van: 

 • Parkings 
 • Afvalverzamelpunten 
 • Openbaar vervoerstopplaatsen 
 • Snoeproutes 
 • Winkelstraten 
 • Waters/oevers/stranden 
 • Gewestwegen 
 • Peuken 
 • Kauwgom 
 • Hondenpoep 

Een project thematische aanpak duurt maximum 2 jaar. Het project start vanaf de goedkeuring van de aanvraag. Starten op een latere datum is mogelijk in onderling overleg. Het lokaal bestuur ontvangt de vergoeding na afloop van het project indien minstens de minimale acties werden uitgevoerd (zie hieronder) en de eindrapportering werd goedgekeurd door Mooimakers. Lees hieronder wat een project thematische aanpak inhoudt en/of bekijk hier de samenvatting van de projectaanvraag en voorwaarden.

Een project thematische aanpak omvat minimaal volgende acties:

 • Oprichting werkgroep netheid met vertegenwoordiging van alle betrokken partijen (dienst omgeving/milieu, uitvoerende dienst, dienst veiligheid, politie, eventuele andere relevante  partners (IC, bedrijven, AWV…).  De werkgroep komt op regelmatige basis samen om de aanpak van zwerfvuil en sluikstort en de openbare netheid te bespreken. 
 • Opmaak inventaris doelplaatsen - per locatie: 
  • Aantal en type sluikstort / zwerfvuil => metingen over langere periode (minstens 4 weken) 
   • De meting moet toelaten een objectieve vergelijking te maken tussen de situatie voor en na.
  • Vermoedelijke tijdstippen van overtredingen 
  • Vermoedelijke daders/doelgroepen gekend? 
  • Checklist van omgevingsfactoren die invloed kunnen hebben op het probleem:  
   • Omgeving in orde (straat, groen, verlichting …)? 
   • Vuilnisbak aanwezig? Staat van de vuilnisbak? 
   • Communicatie aanwezig? Type communicatie? Staat van de communicatie? 
   • Type omgeving – sociale controle aanwezig? 
   • Type gebruikers/bezoekers?  
   • (in wijken) Sociale cohesie aanwezig? 
 • Uitwerking plan van aanpak, uitrol, monitoring en evaluatie, bijsturing 
  • Minstens 3 pijlers van de 5-pijler aanpak zijn opgenomen in het plan van aanpak en ook effectief uitgewerkt.
  • Monitoring/evaluatie is een belangrijk en verplicht onderdeel van het project: hebben de ingevoerde maatregelen het gewenste effect? 
  • Het plan van aanpak dient ten laatste 6 maand na de opstart van het project ter goedkeuring voorgelegd te worden aan Mooimakers. Mooimakers stelt online modules beschikbaar ter inspiratie om een specifieke doelplaatsaanpak uit te rollen. We vragen zoveel mogelijk de voorgestelde aanpak te volgen.  
 • Communicatie naar de inwoners over de aanpak en resultaten via diverse kanalen (website, sociale media, infoblad, pers, cobranding logo Mooimakers toepassen) 

 • Tussentijdse rapportering: ten laatste 6 maand na de opstart van het project wordt een probleemschets en plan van aanpak met meetstrategie aan Mooimakers bezorgd indien dit nog geen deel uitmaakte van de projectaanvraag. Mooimakers heeft het recht om het project stop te zetten indien de tussentijdse rapportering niet wordt gehaald. Bij stopzetting van het project vervalt de toegekende vergoeding.

Facultatieve acties:  

 • Communicatie op de hotspots zelf (doelplaatscommunicatie), eventueel nudgingelementen toevoegen. 
 • Uitvoeren van netheidsbarometer: algemeen beeld op evolutie van de netheid in de gemeente en/of specifiek in kaart brengen van de netheid op doelplaatsen 
 • Deelname Handhavingsweek met focus op aangepakte doelplaatsen 
 • Gebruik van de toepassing Mijn Mooie Straat voor opvolging van meldingen 

Mooimakers voorziet volgende gratis ondersteuning:

 • Kennisuitwisselingsmomenten (opleidingen/infosessies/ronde tafels/inspiratiemomenten) over verschillende thema’s, hoe monitoren, gebruik netheidsbarometer … Datums en locaties worden bekend gemaakt via de nieuwsbrief van Mooimakers. 
 • Gebruik van de applicatie Mijn Mooie Straat voor de opvolging van meldingen. 
 • Gebruik van de netheidsbarometer (na het volgen van de opleiding) 
 • Kenniswijzer met praktijkhandboek, doelplaatsmodules en voorbeelden van goede praktijken 
 • Voorbeelden van formulieren voor het monitoren van doelplaatsen 
 • Voorbeeld van een checklist 
 • Gratis downloads van doelplaatsopmaak voor banners, borden … 
 • Vergoeding van maximaal € 25.000 per project.

FINANCIËLE TEGEMOETKOMING thematische aanpak 

Uitgaven in kader van het project worden voor 100% vergoed. Personeelskosten voor inzet eigen personeel worden voor 75% vergoed.  

De vergoeding wordt bij de start van het project vastgelegd op basis van de raming die deel uitmaakt van de aanvraag. De raming bevat het overzicht van geplande uitgaven (prijzen incl. btw)  voor het project zoals kosten voor communicatie, aankoop van materiaal … en personeelskosten. 

De maximale financiële tegemoetkoming per project bedraagt € 25.000.  

In uitzonderlijke gevallen en enkel en alleen na goedkeuring door de Operationele Werkgroep van Mooimakers, kan afgeweken worden van het maximale bedrag. We vragen hierbij steeds vooraf contact op te nemen met Mooimakers.  

Volgende voorwaarden zijn van toepassing voor het recht op financiële tegemoetkoming: 

 • De goedgekeurde raming is de basis voor de tegemoetkoming. Afwijkingen van meer dan 10% boven de raming worden niet vergoed, tenzij dit vooraf ter goedkeuring aan Mooimakers werd voorgelegd en goedgekeurd.  
 • Indien ten laatste 6 maand na de start van het project geen plan van aanpak inclusief  kwaliteitsvolle meetstrategie aan Mooimakers wordt voorgelegd, behoudt Mooimakers zich het recht om het project stop te zetten. In dat geval is er geen financiële tegemoetkoming. 
 • De vergoeding wordt berekend op de gemaakte kosten inclusief btw. Indien een verhoudingsgetal van toepassing is, wordt hiermee rekening gehouden bij het berekenen van de vergoeding.
 • Indien op het einde van de projectperiode niet voldaan is aan de minimale acties (zie hierboven), behoudt Mooimakers zich het recht om de vergoeding slechts gedeeltelijk uit te betalen in functie van de gerealiseerde acties. 

De kosten die in aanmerking komen voor vergoeding kan je hier terugvinden.

Project aanvragen

Alle info over de aanvraagprocedure, het aanvraagformulier en een voorbeeldfiche vind je hier. Een overzicht van alle geplande opleidingen omtrent dit onderwerp vind je hier terug.